Are Sweet PotaTOASTS non-GMO?

Yes, our Sweet PotaTOASTS are non-GMO!